Kollárova 1
902 01 Pezinok
2. posch.
Mapa

Mgr. Jana Zbudilová
+421 905 631 435
zbudilova@reedys.sk

Mgr. Miroslava Pavlová
+421 948 438 093
pavlova@reedys.skDyslexia...Definícia


POZORSymptómy / čo je dôležité si pri podozrení na dyslexiu všímať

Výrazný nepomer medzi zvládnutím učiva v čítaní a v ostatných predmetoch

Narušené sluchové vnímanie

Narušená sluchová analýza a syntéza, fonematická diferenciácia, ako aj sluchová pamäť - dieťa nie je schopné reprodukovať rytmické štruktúry, rozpoznávať dĺžky, problémy s intonáciou a melódiou vety

Zrakové vnímanie

Nepresné, dieťa zlyháva pri zachycovaní tvaru a jemných rozdielov, zlyháva zraková pamäť, očné pohyby sú zmätené a nepravidelné - preskakujú riadky a horšie sa orientujú v texte

Artikulačná neobratnosť a špecifické asimilácie hlások

Rečové poruchy - dieťa vie vytvoriť hlásky aj slová, ale artikulácia je namáhavá, ťažkopádna a ťažko zrozumiteľná + narušená artikulačná mikromotorika sa vzťahuje aj na jemnú motoriku ruky, preto sa k dyslexii pridáva aj dysgrafia a dysortografia

Jemná motorika

Ide o porušenú funkciu motoriky hovoridiel, ruky, zlyhanie vizuo-motorickej koordinácie

Nedostatky v určovaní polohy a miesta

Ťažkosti v používaní pojmov času a priestoru, s určením pravej a ľavej strany

Prídavné problémy

spôsobené opakovaným školským neúspechom - dôsledkom je negatívny postoj k čítaniu a k školskej práci vôbec, výskyt neuróz (pomočovanie, tiky), somatické poruchy (nechutenstvo, bolesti brucha, ranné vracanie), poruchy správania (záškoláctvo, agresivita); pocity menejcennosti


Porucha môže ovplyvňovať


POZOR


Táto porucha je rezistentná na bežné učebné postupy a vynaložená energia konečnému efektu neodpovedá ! Vo vyšších ročníkoch je nesprávny spôsob čítania taký fixovaný, že trvá nesmierne dlho, kým dieťa prejde na správnu techniku čítania. Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité podchytiť dyslexiu čo najskôr!