Kollárova 1
902 01 Pezinok
2. posch.
Mapa

Mgr. Jana Zbudilová
+421 905 631 435
zbudilova@reedys.sk

Mgr. Miroslava Pavlová
+421 948 438 093
pavlova@reedys.skPrečítajte si viac o našom personále...Mgr. Jana Zbudilová

V roku 2003 som absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor špeciálna pedagogika – špecializácia: psychopédia.

Medzi moje pracovné skúsenosti patrila práca v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Bratislave /špeciálne výchovné zariadenie poskytujúce odbornú pomoc klientom s poruchami správania, ADD, ADHD syndrómom, poruchami učenia a poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu/. V danom zariadení som pracovala ako učitelka.

V praxi sa venujem špeciálno-pedagogickéj intervencii - diagnostika, prognostika, poradenstvo, reedukácie, korekcie detí a žiakov s poruchami ucenia.

Počas praxe som absolvovala certifikované kurzy a semináre:


Zapísaná v zozname trénerov podľa metódy B. Sindelar: http://www.sindelar.sk/treneri.htm

Mgr. Miroslava Pavlová Viac o mne...

Vzdelanie

1987 - 1992 Univerzita Komenského, Bratislava Pedagogická fakulta študij. odbor – špeciálna pedagogika smer – Učiteľstvo pre MVOS (mládež vyžadujúca osobitnú starostlivosť) štátna záverečná skúška
  • logopédia
  • surdopédia
  • psychopédia
1982 – 1986 Gymnázium, Nové Mesto nad Váhom maturitná skúška

Zamestnanie

3.9.1986 – 31.8.1987 ZŠI pre sluchovopostihnuté deti, Drotárska cesta, Bratislava – vychovávateľka
 
1991 – 1994 materská dovolenka
 
sept. 1993 – jún 1996 MŠ Bazovského 6, Bratislava – logopédia, poradenstvo, prednášková činnosť, PPP Bratislava IV. – špeciálna pedagogička
 
marec 1994 – 31.8.2001 Pedagogicko – psychologická poradňa, Bratislava IV. – špeciálna pedagogička, logopédia, prednášková činnosť
 
1998 – 2001 materská dovolenka
 
2.9.2001 PPP s CVaPP ( pedag. – psychol. poradňa s centrom výchovy a psychologickej prevencie) – špeciálna pedagogička- diagnostika a korekcie ŠPU (špecifické poruchy učenia- dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia...), prednášková činnosť

Certifikáty (osvedčenia)