Kollárova 1
902 01 Pezinok
2. posch.
Mapa

Mgr. Jana Zbudilová
+421 905 631 435
zbudilova@reedys.sk

Mgr. Miroslava Pavlová
+421 948 438 093
pavlova@reedys.skKrátky slovník pojmov...sy. ADD - attention deficit disorder – porucha pozornosti
sy. ADHD - attention deficit hyperactivity disorder – porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou

Dysgrafia - neschopnosť osvojiť si písanie ako grafomotorický akt, pričom tento jav nie je priamym následkom telesného handicapu

Dyskalkúlia - špecifická porucha matematických schopností

Dyslália - porucha výslovnosti; neschopnosť používať v reči jednotlivé hlásky alebo skupiny hlások podľa jazykovej normy (napr. nesprávna výslovnosť hlásky r)

Dyslexia - špecifická neschopnosť osvojiť si čítanie (nielen techniku čítania, ale i porozumenie prečítaného)

Dysortografia - neschopnosť osvojiť si a používať gramatické pravidlá, t.j. Pravopis

Grafomotorika - grafomotorika je činnosť jemnej motoriky, ktorá sa prejavuje v grafickej podobe. Je to dôležitá súčasť pri písomnom prejave detí. Proces, ktorého podstata spočíva v transformácii počutého, hovoreného alebo videného slova na zložitú grafomotorickú činnosť, výsledkom ktorej je písané slovo – to je písanie

Deficit - mierny nepodstatný, čiastkový relatívne ireverzibilný, diagnosticky identifikovateľný nedostatok nejakej špecifickej organickej funkcie. (Š. Vašek, Špeciálna pedagogika - Terminologický a výkladový slovník, SPN Bratislava 1995, s.30)

Depistáž - v špeciálnej pedagogike sa rozumie vyhľadávanie postihnutých, narušených či ohrozených detí i dospelých v populácii. (Š. Vašek, Špeciálna pedagogika - Terminologický a výkladový slovník, SPN Bratislava 1995, s.40)

Diagnostika špeciálnopedagogická - cieľavedomá činnosť zameraná na rozpoznanie podmienok, priebehu a výsledkov výchovy a vyučovania u jednotlivých postihnutých alebo narušených jednotlivcov. Výsledkom diagnostiky je špeciálnopadagogická diagnóza, čiže vymedzenie najvýznamnejších znakov a vlastností postihnutého či narušeného jednotlivca vzhľadom na úroveň jeho vychovanosti a vzdelania. Ide tu o znaky charakterizujúce úroveň sociálneho správania, jeho vedomostí a spôsobilostí, potencionálne možnosti ich rozvíjania, príčiny neprospievania ap. Špeciálnopedagogická diagnóza naznačuje aj prognózu. (Š. Vašek, Špeciálna pedagogika - Terminologický a výkladový slovník, SPN Bratislava 1995, s.43)

Dielčie oslabenie výkonu DOV - definovala detská psychologička Brigite Sindelarova ako oslabenie dielčích úkonov mozgu. Dielčie úkony mozgu sú tie schopnosti, ktoré človeku umožňujú spoznávať a chápať okolie. Sú dôležité pri učení sa nielen školských zručností ako sú čítanie, písanie a počítanie ale aj v ostatných životných situáciách. V prípade, že tieto úkony neprebiehajú dokonale, hromadia sa chyby, spôsobujúce dielčie oslabenie výkonu, ktoré často býva hlavným dôvodom ťažkostí dieťaťa. Deti s výbornými intelektovými schopnosťami musia často vynakladať neúmerné úsilie na zvládnutie bežných školských požiadaviek. Podľa teórie dielčieho oslabenia výkonu je to spôsobené tým, že funkčné mozgové centrá nie sú navzájom správne prepojené. Doktorka Sindelarova rozdelila oslabenie do piatich oblastí podľa toho, ktorú funkčnú oblasť postihuje: oslabenie v optickej oblasti, oslabenie v akustickej oblasti, oslabenie v oblasti priestorovej orientácie, oslabenie v oblasti intermodality, oslabenie v oblasti seriality. (Mgr. V. Eliášová - Dielčie oslabenie výkonu, s.1)

Jemná motorika - zahrňuje ruky, prsty a týka sa takých činností, ako je písanie, kreslenie, strihanie

Kompenzácia - súhrn špeciálnopedagogických postupov, ktorými sa zlepšuje a zdokonaľuje výkonnosť všetkých iných funkcií, len nie postihnutých

Koncentrácia - sústredenosť

Korekcia - odborne uskutočňovaná úprava poškodeného alebo narušeného organizmu, alebo orgánu, resp. jeho funkcie kvôli zlepšeniu jeho celkového fungovania. (Š. Vašek, Špeciálna pedagogika - Terminologický a výkladový slovník, SPN Bratislava 1995, s.82)

Narušená komunikačná schopnosť - dôsledok pôsobenia individuálne podmienených limitujúcich činiteľov, ktoré sťažujú, alebo znemožňujú komunikáciu (verbálnu i nonverbálnu). Komunikačná schopnosť jednotlivca je narušená vtedy, ak niektorá rovina (alebo niekoľko rovín súčasne ) jeho jazykových prejavov pôsobí interferenčne vzhľadom na jeho komunikačný zámer. Pritom môže ísť o foneticko-fonologickú, morfologicko-syntaktickú, lexikálno-sémantickú alebo pragmatickú jazykovú rovinu. Rečový prejav jednotlivca sa odchyľuje od normy, kodifikovanej v určitom konkrétnom jazykovom prostredí do tej miery, že v priebehu komunikačného aktu rušivo pôsobí na komunikačného partnera. Narušenie sa môže týkať verbálnej i neverbálnej, hovorenej i grafickej formy komunikácie, jej expresívnej centrálnej i receptívnej zložky. N. k. s. môže byť trvalá, alebo prechodná. Z hľadiska etiopatogenézy sa môže objaviť buď ako vrodená chyba reči, alebo ako získaná porucha reči. (Š. Vašek, Špeciálna pedagogika - Terminologický a výkladový slovník, SPN Bratislava 1995, s.106)

Ranná intervencia - včasná pomoc a stimulácia vývinu dieťaťa

Reedukácia - špeciálnopedagogická metóda, ktorá rozvíja, alebo upravuje resp. napráva nevyhnutné alebo porušené funkcie a činnosti v oblasti postihnutého analyzátora a to s ohľadom na celú osobnosť postihnutého, nápravná výchova. Výchovou utváranie takých psychických schopností, ktoré sú potrebné k zvládnutiu oveľa náročnejších úloh. (Slovník cudzích slov, SPN Bratislava, 1990, s.745)

Stimulácia - odvodené od slova stimul - podnet, popud, povzbudenie

Serialita - je schopnosť vnímať a chápať následnosť vecí, poradie v akom prebiehajú. (Mgr. V. Eliášová - Dielčie oslabenie výkonu, s.8)

Suspektný - skr. susp. lek. podozrivý, vyvolávajúci podozrenie na určitú chorobu. (Slovník cudzích slov. SPN 1997 s.861)

Špecifické poruchy učenia - neschopnosť osvojiť si elementárne školské spôsobilosti, ako je hovorenie, porozumenie hovorenej reči, čítanie, písanie, počítanie alebo matematické usudzovanie, pri bežných výukových metódach, normálnom intelekte dieťaťa a primeranom sociokultúrnom zázemí